Đặt Ngay

Thực đơn trưa

Thực đơn cơm trưa
Ảnh món ăn
Thực đơn trưa

THỨ 2 | MONDAY

  

THỨ 3 | TUESDAY

 

  

 

THỨ 4 | WEDNESDAY

  

THỨ 5 | THURSDAY

  

 

 

THỨ 6 | FRIDAY

          
  • Địa chỉ:  86-88 Bui Thi Xuan Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
  • Điện thoại:  +84 283 9259 001
  • Di động:  +84 8 5677 8688
@fc_desc@,  @fc_temp@